KAKŠNE INVESTICIJE BO EKO SKLAD LETOS SUBVENCIONIRAL?

V letu 2014 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku predvidoma 14 mio EUR z namenom zmanjšanja rabe energije, in sicer po naslednjih programih:

– dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v
stanovanjskih stavbah.
– spodbujanje nakupa baterijskih električnih vozil.

Prvi javni poziv 24SUB-OB14 za spodbujanje novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v višini
10,0 mio EUR bo vključeval naslednje ukrepe:

A. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi.
B. Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso, razen na degradiranih območjih, ki jih
bodo občine določile kot območja, kjer za tovrstne naložbe občani do nepovratnih finančnih spodbud države ne bodo upravičeni.
C. Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe. Pravica do spodbude je
lahko dodeljena za nakup in vgradnjo toplotne črpalke, ki dosega minimalno predpisano grelno število. Spodbuda znaša največ 25 %
priznanih stroškov naložbe in ne več kot 2.500 EUR za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po sistemu
voda/voda ali zemlja/voda in ne več kot 1.000 EUR oz. 1.500 EUR za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda; višina spodbude za
toplotno črpalko za sanitarno toplo vodo znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe in ne več kot 250 EUR.
Na Eko skladu ocenjujo, da bodo na ta način spodbudili k odločitvi za izvedbo takih naložb najmanj 2.900 občanom in da bodo za
ta namen dodelili 2,3 mio EUR nepovratnih sredstev.
D. Priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije.
E. Vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi.
F. Toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe.
G. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno in dvostanovanjski stavbi.
H. Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
I.  Gradnja ali nakup pasivne stanovanjske stavbe in celovita prenova obstoječe stanovanjske stavbe.
J. Nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem  razredu.

Drugi javni poziv 25SUB-OB14 za spodbujanje novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti pri obnovi večstanovanjskih stavb v višini 3,5 mio EUR bo vključeval naslednje ukrepe:

A. Toplotna izolacija fasade.
B. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
C. Vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije ali priklop na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije.
D. Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.

Sofinanciranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2014

Skladno z Zakonom o varstvu okolja je v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovljen Sklad za podnebne
spremembe z namenom sofinanciranja ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
Sprejeti program določa porabo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za izboljšanje
kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje
obremenjenosti.

Predmet sofinanciranja so lahko ukrepi energijske sanacije stavb in spodbujanje priklopa na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v gospodinjstvih, javnem sektorju, zasebnih gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih.
Prioritetno se bodo sofinancirale naložbe v vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode,
priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade,
toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in prenovo
stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

Za program iz sredstev Sklada za podnebne spremembe je predvidenih 7,5 mio EUR nepovratnih sredstev za energijsko sanacijo
stanovanjskih stavb na degradiranih območjih in 2,0 mio EUR za nakup novih avtobusov na stisnjen zemeljski plin za javni potniški
promet na degradiranih območjih. Cilj ukrepov je poleg povečanja energijske učinkovitosti in s tem zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov tudi zmanjševanje emisij prašnih delcev, ki predstavlja vse bolj pereč problem predvsem na območjih, kjer je zrak prekomerno
onesnažen, zato bo delež sofinanciranja v priznanih stroških naložb na teh območjih višji.

Javni poziv 24SUB-OB14 za spodbujanje novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb. Dodaten del sredstev v višini 5,0 mio EUR namenjen ukrepom, ki bodo izvedeni v starejših stanovanjskih stavbah na degradiranih
območjih, in sicer:

A. Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje.Pravica do spodbude bo lahko dodeljena za
nakup in vgradnjo toplotne črpalke, ki dosega minimalno predpisano grelno število. Višina spodbude bo znašala do 50 % priznanih
stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.100 EUR za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po sistemu voda/voda
ali zemlja/voda in ne več kot 1.250 EUR oz. 1.850 EUR za bolj učinkovito toplotno črpalko zrak/voda; za toplotno črpalko za sanitarno
toplo vodo pa ne več kot 300 EUR. Ocenjujejo, da bodo na ta način spodbudili k odločitvi za izvedbo takih naložb najmanj 1.000
občanov in pri tem dodelili 1,0 mio EUR nepovratnih sredstev.
B. Priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
C. Vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva.
D. Toplotna izolacija fasade.
E. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
F. Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
G. Celovita prenova stanovanjske stavbe.

Javni poziv 25SUB-OB14 za spodbujanje novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb. Dodaten del sredstev v višini 2,5 mio EUR namenjen ukrepom, ki bodo izvedeni v starejših stanovanjskih stavbah na degradiranih območjih, in sicer:

A. Toplotna izolacija fasade
B. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C. Vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije in priklop na daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso.
Višina spodbude bo znašala največ 50 % nakupa in vgradnje naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir, vendar ne na
lesno biomaso, ter priklop na daljinski sitem ogrevanja na lesno biomaso.
Ocenjujejo, da bodo na ta način spodbudili k odločitvi za izvedbo 10 takih naložb in pri tem dodelili 0,05 mio EUR nepovratnih
sredstev.

Kreditiranje

V letu 2014 se načrtuje poraba dodeljenih posojil v višini 25 milijonov EUR. Za kreditiranje občanov je v letu 2014 predvidenih
7 milijonov EUR, za kreditiranje privatnih podjetij pa je predvideno 11 milijonov EUR. Predvidena so tudi posojila občinam in javnim
podjetjem v skupni vrednosti 7 milijonov EUR.V letu 2014 bo Eko sklad občane dodatno spodbudil k najemu kredita Eko sklada, saj za
hkratno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude ne bo omejeval zneska priznanih stroškov naložbe, če bodo izpolnjeni
vsi pogoji, ki jih bosta določila predmetna javni poziv za kreditiranje in javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev.

Seznam degradiranih območij:

1. Mestna občina Celje
2. Mestna občina Kranj
3. Mestna občina Maribor
4. Mestna občina Novo Mesto
5. Območje Zavsavja: občine Hrastnik, trbovlje in Zagorje ob Savi
6. Mestna občina Murska Sobota

AAG PRIPOROČA – RABA ENERGIJE ZEMLJE IN PODTALNICE

https://imisije.wordpress.com/subvencije-eko-sklada-za-rabo-energije-zemlje-in-podtalnice/

AAG izvaja merjenje kakovosti zraka za občine, podjetja, posameznike,….

https://imisije.wordpress.com/onas/

Advertisements

AAG meri kakovosti zraka z prenosnim multi-analizatorjem CEREX

Alpe Adria Green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z Cerex Hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. Naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. Prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. Analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. Ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. Opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

VEČ NA: https://imisije.wordpress.com/onas/

IMG_0075

IMG_0034

IMG_0127IMG_0143

Meritve imesij v PPM

socerb - meritve imisij

R2 – Moč signala

IMG_0214

Atest meritve

Koper - vremenski pogoji

Vremenski pogoji

IMG_0218

Prikaz trenutnih vremenskih pogojev

IMG_0060