MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA–OBČINA JESENICE– SEP./OKT. 2012

clip_image002[4]

POROČILO O REZULTATIH MERITEV

KAKOVOSTI ZRAKA

»OBČINA JESENICE«

OKTOBER 2012

Jesenice: 30.10.2012 Meritve izvedla: mag. Saša Mlakar

Poročilo Izdelal: Vojko Bernard

Kazalo vsebine

1. Namen meritev

2. Splošni podatki

2.1 Meteorološke razmere

2.2 Merilno mesto

3. Opis meritev

3.1 Meritve plinov

3.1.1 Benzen

3.1.2 Toluen

3.1.3 Ksilen

3.1.4 Naftalen

3.1.5 Dušikov dioksid – dioksid

3.1.6 Žveplov dioksid

3.1.7 Ozon

3.2 Meteorološke meritve

4. Analiza meritev

4.1 Lipce 06.09.2012 od 10 – 11ure

4.2 Javornik 06.09.2012 od 11-12 ure

4.3 Koroška Bela 06.09. od 12-13-ure

4.4 Lipce 07.09.2012 od 18 – 19ure

4.5 Javornik 07.09.2012 od 19-20 ure

4.6 Koroška Bela 07.09. od 20-21-ure

4.7 Lipce 13.09.2012 od 10 – 11ure

4.8 Javornik 13.09.2012 od 11-12 ure

4.9 Koroška Bela 13.09. od 12-13-ure

4.10 Lipce 14.09.2012 od 18 – 19ure

4.11 Javornik 14.09.2012 od 19-20 ure

4.12 Koroška Bela 14.09. od 20-21-ure

4.13 Lipce 18.10.2012 od 10 – 11ure

4.14 Javornik 13.09.2012 od 11-12 ure

4.15 Koroška Bela 14.09. od 20-21-ure

5. Zaključek

1. Namen meritev

Na podlagi naročila s strani Občine Jesenice je Alpe Adria Green izvedel meritve kakovosti zraka na treh merilnih mestih, ki so bila določena s strani občine Jesenice.

Lokacije meritev:

1) Naselje Lipce – pri nogometnem igrišču

2) Naselje Javornik – pri železniški progi, ki vodi v »ACRONI«, nad »KAFE FLAMINGOM«

3) Naselje Koroška Bela – Šmidova ulica

V Sloveniji, zaradi specifičnih geografskih značilnosti prevladujejo šibki vetrovi, ki lahko v okolici večjih emisijskih virov raznih industrijskih obratov povzročajo že pri majhnih emisijah visoke koncentracije zdravju ljudi in okolju nevarnih in neprijetnih onesnaževal.

Razmere s šibkimi vetrovi so pogoste tudi v občini Jesenice, kjer je prisotna metalurška industrija in z njo povezano industrijsko onesnaževanje. Poleg industrijskega onesnaženja je, tako kot drugod po Sloveniji, tudi v Občini Jesenice prisotno onesnaženje zaradi prometa in v ogrevalni sezoni onesnaževanje kurišč za ogrevanje. Ob razmerah s šibkimi vetrovi so zaradi prekrivanja imisij posameznega onesnaževalca možne povišane imisijske vrednosti onesnaževal oziroma določenih plinov, ki so stranski produkt industrije, prometa in ogrevanja.

Zaradi naštetega so se v Občini Jesenice odločili za meritve kakovosti zunanjega zraka. Namen izvajanih imisijskih in deloma meteorološki meritev z ročnima merilnima postajama CEREX in DEVIS je zagotavljanje in preverjanje kakovosti zunanjega zraka ter ugotavljanju potencialnega povzročitelja morebitnih povišanih koncentracij ciljnih plinov.

clip_image004[4]

Slika 1: Ročna merilna postaja za merjenje imesij – CEREX

2. Splošni podatki

2.1 Meteorološke razmere

V velikem delu Slovenije prevladujejo šibki vetrovi, ki so pogosti predvsem v nočnih in jutranjih urah. Šibki vetrovi so posledica geografske lege Slovenije, ki leži v zavetrju Alp. Ker je Slovenija reliefno precej hribovita dežela, hladen zrak zastaja v konkavnih reliefnih oblikah V občini Jesenice pa občasno pihajo močnejši vetrovi, ki pogosto spreminjajo smer . Povišane koncentracije onesnaževal se ob močnih temperaturnih inverzija lahko pojavijo že ob majhnih emisijah škodljivih snovi.

2.2 Merilna mesta

Merilna mesta ročne okoljske merilne postaje so bila izbrana s strani občine Jesenice na podlagi predvidevanj o slabši kakovosti zraka, kot je drugje na področju te občine. Pri izbiri so bile upoštevane geografske značilnosti in meteorološke razmer ter lokacijo merilnega mesta glede na znane emisijske vire.

Da je merilno mesto reprezentativno je potrebno zadostiti še meteorološkim pogojem, med katere štejemo denimo oddaljenost od prve zgradbe, oddaljenost od prometne infrastrukture, poraščenost okolice merilnega mesta, odprtost merilnega mesta v vse smeri in itd.

Natančno poznavanje imisijskih in meteoroloških razmer zahteva ponovitev meritev na istem merilnem mestu. Ročna okoljska merilna postaja lokaciji je na eni lokaciji ostala 60 minut, nato pa smo jo prestavi na novo merilno mesto. Meritve so bile izvedene v dopoldanskem in večernem času dva tedna ob četrtkih 6.09 in 13.09 ter petkih 7.09 in 14.09. Zaradi refrenčnosti meritev smo izvedli še dodatne polurne meritve ( minimalen čas izvajanja meritev po zakonu) v četrek 18.10.2012.

3. Opis meritev

3.1 Meritve plinov

Zaradi industrije prisotne na območju občine Jesenice, so v zunanjem zraku zaznavne povišane koncentracije ogljikovodikov. V to skupino plinov uvrščamo tudi pline benzen, toluen, etilbenzen, m&p ksilen in o ksilen.

V Alpe Adria Green uporabljamo za meritve plinov UV HOUND-a je mobilno napravo. Naprava je hitra odzivnost in zmožna merjenja določenega plina v zmesi plinov z laboratorijsko natančnostjo. Naprava je oblikovana tako, da zazna različne pline v zmesi plinov s PPB (mg/m3) natančnostjo, pri tem pa je ne ovira niti vlaga. Naprava meri koncentracije plinov na podlagi UV svetlobe. Za natančno odkrivanje in določanje količine posameznih plinov v zmesi plinov, se posamezni odtis plina primerja s kalibriranim spektrom plinov, kar zagotavlja natančne in kvalitetne rezultate meritev. Nekaj plinov in zmesi, ki jih naprava zazna:

Detekcija UV HIDROFILNIH SPOJIN:

1,3 butadien C4H6, Acetaldehid C2H4O, Akrolein C3H4O, Benzen C6H6, Ogljikov disulfid CS2, Klor Cl2,Klorov dioksid ClO2, Etil benzen C8H10, Formaldehid CH2O, Živo srebro Hg, Dušikov oksid NO, Dušikov dioksid NO2, Didušikov oksid N2O, Kisik O2, Ozon O3, Žveplov dioksid SO2, Toluen C7H8

Detekcija OGLJIKOVODIKOV:
Izopren C5H8, Naftalen C10H8, Fenol C6H5OH, Stiren C6H5C2H3, Amoniak NH3, Vodikov Sulfid H2S

Izmerjene koncentracije plinov se zapišejo v bazo podatkov, iz katere jih črpamo za nadaljnje obdelava oziroma analize v povezavi z meteorološkimi meritvami. Kombinacija meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal in tako ugotovimo možnega povzročitelja povišanih izmerjenih imisijskih vrednosti.

Za verodostojnost in pravilnost meritev plinov z analizatorjem CEREX je bila v mesecu septembru 2012 opravljena kalibracija merilnika s strani CEREX USA.

3.1.1 Benzen Benzen ( C6H6 ) je brezbarvna tekočina, ki je zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti pri sobni temperaturi hitro hlapljiva. Pridobiva se predvsem iz nafte in se uporablja pri proizvodnji zdravil, plastičnih mas in kot topilo pri proizvodnji barvil itd. V zakonsko omejenih količinah je benzen tudi dodatek k bencinu, zato štejemo tudi promet med vire benzena v zunanjem zraku.

V zraku je benzen prisoten večinoma v plinasti obliki. Glavni vir benzena v zunanjem zraku predstavljajo emisije iz prometa in hlapenje med transportom in distribucijo bencina. Vir emisij benzena v zrak je tudi kemična industrija, kjer uporabljajo benzen za kemično sintezo etilbenzena, fenola in drugih aromatičnih ogljikovodikov.

Zaradi kancerogenih učinkov je izpostavljenost benzenu lahko zdravju škodljiva. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare nekaterih glavnih človeških organov, npr. možganov, srca, ledvic, jeter, pljuč, posledice pa so lahko zaznavne tudi na DNK. Študije kažejo, da izpostavljenost povzroča raka, predvsem levkemijo.

V Republiki Sloveniji je v Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku ( Uradni list RS št. 52/2002 ) predpisana mejna vrednost benzena v zunanjem zraku. Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 5 µg/m3. Predpisani sta tudi meji za spodnji in zgornji ocenjevalni prag, ki znašata 2 in 3,5 µg/m3 .

3.1.2 Toluen Toluen ( molekulska formula C6H5CH3 ) je nekorozivna, brezbarvna, vnetljiva tekočina z aromatičnim vonjem po benzenu. Toluen vsebuje do 24 % benzena in ga uporabljajo v kemični industriji kot topilo ali razredčilo za barve in lake, pri izdelavi smol in lepil, pri tiskanju, pri izdelavi pnevmatik, v kozmetični industriji ter kot vhodno snov za sintezo drugih kemikalij in kot sestavino goriva.

Predvidevajo, da je toluen med vsemi ogljikovodiki najbolj pogost v troposferi. V zimskem času je življenjska doba toluena v ozračju lahko več mesecev, medtem ko je v poletnih mesecih nekaj dni. Poleg še nekaterih onesnaževal je toluen eden izmed glavnih povzročiteljev smoga. Toluen ni kancerogen, ima pa akutne in kronične učinke na centralni živčni sistem. Povzroči lahko tudi počasnejši razvoj človeškega telesa in ima vplive na razmnoževanje.

Ker v Republiki Sloveniji za toluen ni predpisane mejne vrednosti, privzemamo za referenčno vrednost tedensko povprečno koncentracijo 0.26 mg/ m, ki je priporočena s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Ker toluen, prav tako kot benzen, povzroča neprijetne vonjave, navajamo še okvirno koncentracijo toluena pri kateri zaznamo vonj, tj. 1 mg/ m3

3.1.3 Ksilen Ksilen se pojavlja v treh oblikah, in sicer kot meta ksilen, orto ksilen in para ksilen. Komercialni produkt je mešanica vseh treh izomerov in služi v kemični industriji kot topilo. Ni znano, da bi bili ksileni kancerogeni, v zadosti velikih količinah pa je možen vpliv na centralni živčni sistem.

S strani Svetovne zdravstvene organizacije priporočena mejna vrednost je 0.87 mg/ m3, mejna vrednost za neprijetne vonjave znaša 4.35 mg/ m3

3.1.4 Naftalen Naftalen je aromatski ogljikovodik z molekulsko formulo C10H8. Znan je tudi pod trgovskim imenom naftalin. Pri standardnih razmerah je v obliki belih kristalov. Ker pri sobni temperaturi počasi sublimira in ima odvračajoč učinek na nekatere živali, se je včasih dosti uporabljal v kroglicah proti moljem. Danes se uporablja predvsem kot surovina za sintezo barvil in zdravil, neposredno pa zaradi negativnih učinkov na zdravje ne več. V večjih koncentracijah (predvsem ob zaužitju) povzroča poškodbe in odmiranje rdečih krvničk, posredno pa tudi rakave spremembe.

3.1.5 Dušikov dioksid – dioksid Dušikov dioksid je kemična spojina s formula NO2 in eden od večjih dušikovih oksidov. NO2 je vmesni produkt v industrijski sintezi dušikove(V) kisline HNO3, katere letna svetovna proizvodnja dosega več milijonov ton. Je rdečkasto rjav plin z značilnim ostrim jedkim vonjem in pomemben onesnaževalec zraka. Ima upognjeno paramagnetno molekulo s točkovno simetrijo C2V.

Dušikov dioksid je strupen pri vdihavanju. Na srečo je zaradi jedkega vonja lahko prepoznaven že pri nizkih koncentracijah, zato se tovrstnim zastrupitvam na splošno lahko izognemo. Eden od možnih virov dušikovega dioksida je kadeča dušikova kislina, ki pri temperaturi nad 0 °C samodejno sprošča NO2. Znaki zastrupitve (pljučni edem) se pojavijo nekaj ur po inhalaciji majhnega, vendar potencialno smrtnega odmerka. Nizke koncentracije plina (4 ppm) omrtvičijo voh in ustvarijo možnost za predoziranje.

Dolgotrajna izpostavljenost NO2 v koncentracijah nad 40-100 g/m3 lahko zmanjša delovanje pljuč in poveča tveganje za okvare dihalnih poti.

3.1.6 Žveplov dioksid Žveplov dioksid je kemična spojina s formulo SO2. Ta pomemben plin je glavni produkt izgorevanja žveplovih spojin in precejšni okoljski problem. SO2 je pogosto opisan kot »vonj gorečega žvepla«.

SO2 nastaja v ognjenikih in različnih industrijskih procesih. Ker premog in nafta vsebujeta različne količine žveplovih spojin, njuno izgorevanje ustvarja žveplov dioksid. Nadaljnja oksidacija SO2 ob prisotnosti katalizatorjev, kot je NO2 vodi do nastanka H2SO4, s tem pa do nastanka kislega dežja.

Žveplov dioksid je brezbarven plin, jedkega vonja, strupen, v vodi se dobro raztaplja in pri tem nastane žveplova kislina.

Uporabljamo ga za razkuževanje(dezinfekcijo vinskih sodov), kot konzervans – E220(suho sadje, žveplanje vina)), belilno sredstvo (papir, oblačila), uporabljen je tudi, kot hladilno sredstvo v hladilnikih za domačo uporabo, v komunali pa se uporablja za zdravljenje klorirane odpadne vode.

Pridobivamo ga na več načinov: pri zgorevanju žvepla ali vodikovega sulfida v zraku, s praženjem pirita, v laboratoriju ga pridobivajo z močnimi kislinami in natrijevim hidrogen sulfatom. Največji viri emisij žveplovega dioksida so elektrarne (zaradi izgorevanja fosilnih goriv), drugi industrijski obrati (proizvodnja cementa, pridobivanje kovin iz rude, kurjenje goriva, ki vsebujejo veliko žvepla (lokomotive, ladje …)).

Žveplov dioksid povzroča neželene učinke na respiratornem sistemu (dihala), poveča simptome astme in povzroča težave pri ljudeh z oslabljenim delovanjem ledvic. Pri vdihovanju je strupen za ljudi in živali, pri veliki koncentraciji pa draži oči.

3.1.7 Ozon Ozon (O3, IUPAC: trikisik) je triatomska molekula, sestavljena iz treh atomov kisika. Ozon je kisikov alotrop, ki je veliko manj stabilen od navedenega kisika O2. V plasti zraka pri tleh je ozon onesnaževalec, ki nastaja ob fotokemičnih reakcijah izpušnih plinov vozil in industrije. Ozon je poleg tega škodljiv zdravju, saj pušča posledice na dihalnem sistemu ljudi in živali.

Obstaja veliko dokazov, da ozon, ki ga ustvarjajo visoke koncentracije onesnaženja in UV žarki na površini Zemlje, lahko škodijo delovanju pljuč in dražijo dihala.

Dolgotrajna izpostavljenost ozonu dokazano povečuje tveganje za smrt zaradi bolezni dihal. Študija je pokazala, da ljudje, ki živijo v mestih z visoko ravnjo ozona, kot so Houston in Los Angeles je več kot 30 % večje tveganje smrti zaradi bolezni pljuč

Kakovost zraka, ki so ga predpisale Svetovna zdravstvena organizacija, United States Environmental Protection Agency (EPA) in Evropska Unija so na podlagi dolgoletnih študij opredelile nivo kakovosti zraka, ki vpliva na zdravstveno stanje prebivalstva.

Po mnenju znanstvenikov iz agencije EPA, lahko že 40 ppb negativno vpliva na občutljive ljudi.

V EU je trenutna najvišja vrednost koncentracije ozona 120 µg / m³, kar je približno 60ppb. Ta vrednost se uporablja za vse države članice v skladu z Direktivo 2008/50/ES. Koncentracija ozona se meri z največjo dnevno srednjo vrednostjo v povprečju 8-ih ur. Vrednost ne sme biti presežena v več kot 25 koledarskih dneh na leto, in sicer od januarja 2010. Direktiva zahteva, da se v prihodnosti drži normativa 120 µg / m³ (tj. povprečna koncentracija ozona ne sme biti presežena na katerikoli dan v letu), za omenjeno zahtevo ni določenega datuma saj gre za dolgoročni cilj.

… EPA predlaga, da se stopnja 8-urni standard, ki je bil določen na 0,075 ppm v 2008 končno pravi in se namesto tega določi nižjo raven od 0,060-0,070 delcev na milijon (ppm); za zagotavljanje varstva in zdravja otrok in drugih ogroženih prebivalcev pred paleto O3 povezano z neželenimi učinki na zdravje…

Ozon je prisoten tudi v zaprtih prostorih, kar je deloma posledica elektronske opreme, kot so na primer fotokopirni stroji. Znano je tudi, da obstajajo povezava med povečanim cvetnim prahom, sporami gliv in ozonom, ki jih povzročajo nevihte in sprejem bolnikov z astmo v bolnišnico.

3.1.6 Fenol Fenol je izhodna spojina za mnoga sredstva, uporabna v vsakdanjem življenju: fenolformaldehidne smole (bakelit), dezinfekcijska sredstva, herbicide, sredstva za zaščito lesa idr. V medicini se kot 5-odstotna raztopina uporablja kot razkužilo.

Fenol je strupena karbolna kislina. Vdihavanje, zaužitje ali stik kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali smrt. Stik z raztaljeno snovjo lahko povzroči hude opekline kože in oči. Preprečite vsak stik s kožo. Stik ali vdihavanje imata lahko kasnejše posledice. Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini. Širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje povzročata jedko ali/in strupeno reakcijo in s tem onesnaženje. Iztekanje lahko onesnaži vodne vire.

Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost snovi lahko škodljivo vpliva na jetra in ledvice . ” Ni dokazov, da je fenol povzroča raka pri ljudeh. Poleg svojih hidrofobnih učinkov, lahko drugi mehanizem strupenosti fenola je oblikovanje phenoxyl radikalov .

Kemične opekline od kože izpostavljenosti se lahko dekontaminirati z izpiranjem z polietilenglikolom , izopropil alkohol , ali pa morda celo obilico vode je odstranitev onesnaženih oblačil zahteva, kot tudi takojšnje bolnišnično zdravljenje velikih brizgom .

3.2 Meteorološke meritve

Širjenje ali disperzija snovi v zraku je proces odvisen od meteoroloških razmer. Poznavanje smeri, hitrosti vetra in turbulentnih parametrov je za opazovanje širjenja primesi v zraku ključnega pomena. Prav meteorološke spremenljivke namreč določajo smer transporta onesnaženosti ter učinkovitost mešanja in razredčevanja primesi v ozračju, ki se v odvisnosti od vremena spreminja v razmerju 1:50 in tudi več. Koncentracije primesi, tj. plinov, v zunanjem zraku, so torej zelo odvisne od meteoroloških razmer. V AAG se za meteorološke meritve uporablja mobilna postaja DAVIS, ki je neposredno priključena na računalnik.

4.Meritve

4.1 Lipce 06.09.2012 od 10 – 11ure

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 od 10 -11ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.00059 0.002029181 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.001143 0.005342805 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0 0 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0.07198 0.336461181 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image006[4]

ATEST CEREX APARATA

clip_image008[4]clip_image010[4]

clip_image012clip_image014

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE
Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.00059 0.002029181 0.005
clip_image016[4]

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.001143 0.005342805 4.35

clip_image018

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna STP –
Datum: 06.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost IUPAC
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3 faktor
p-Xylene C8H10 0.07198 0.336461181 4.35 22.71108

clip_image020

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.2 Javornik 06.09.2012 od 11-12 ure
Mesto: Javornik izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 od 11-12 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 20
Ammonia NH3 0 30
Benzene C6H6 0.0001 0.000343929 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 30
Butadiene C4H6 0 1
Chlorine Cl2 0 5
Formaldehyde CH2O 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 5
Mercury Hg 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0.4
o-Xylene C8H10 0 4.35
Ozone O3 0 0.12
Phenol C6H6O 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0
p-Xylene C8H10 0 4.35
Styrene C8H8 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0.2
Toluene C7H8 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0
Xylene C8H10 0 4.35

clip_image022

ATEST CEREX APARATA

clip_image023clip_image025[4]

clip_image027[4]clip_image029

Meteorološke meritve
JAVORNIK 06.09.2012
Od 11:15-12:15
Temperatura 21.1 – 24.2 st. c.
Vlažnost 50 – 60 %
Hitrost vetra 0,9 – 3.0 m/s
Smer Vetra severozahodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

 

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0001 0.000343929 0.005

clip_image031[4]

4.3 Koroška Bela 06.09. od 12-13-ure

Mesto: Koroška Bela izmerjena izračunana Mejna
06.09.2012 od 12-13 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.00144 0.004952578 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0 0 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image033

ATEST CEREX APARATA

clip_image035[4]clip_image037clip_image039clip_image041

Meteorološke meritve

Koroška Bela 06.09.2012
Od 12:45 – 13:45
Temperatura 22.4 – 25.4 st. c.
Vlažnost 52 – 70 %
Hitrost vetra 0,4 – 3.5 m/s
Smer Vetra severozahodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 06.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.00144 0.004952578 0.005

clip_image043[4]

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.4 Lipce 07.09.2012 od 18 – 19ure

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 od 18 – 19 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.0006 0.002063574 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.0251 0.117326697 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.0137 0.064038874 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image045ATEST CEREX APARATA

clip_image047[4]clip_image049clip_image051clip_image053[4]

Meteorološke meritve

LIPCE 07.09.2012
Od 18:00-19:00
Temperatura 23.0 – 17,0 st c.
Vlažnost 59 – 67%
Hitrost vetra 0.0 – 0.4 m/s
Smer Vetra vzhodnik/ zahodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.001 0.00343929 0.005

clip_image055

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.0251 0.117326697 4.35

clip_image057[4]

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.0137 0.064038874 4.35

clip_image059[4]

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.5 Javornik 07.09.2012 od 19-20 ure

Mesto:JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 od 19-20 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.0006 0.002063574 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0 0 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image061[4]

ATEST CEREX APARATA

clip_image063[4]clip_image065[4]clip_image067clip_image069

Meteorološke meritve

JAVORNIK 07.09.2012
Od 19:10-20:15
Temperatura 16,8 – 14,6 st c.
Vlažnost 76 -86%
Hitrost vetra 0.0 m/s
Smer Vetra brezveterje
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0006 0.002063574 0.005

clip_image071

4.6 Koroška Bela 07.09. od 20-21-ure

Mesto: Koroška Bela izmerjena izračunana Mejna
07.09..2012 od 20-21 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.00087 0.002992183 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.0148 0.069180682 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image073

ATEST CEREX APARATA

clip_image075clip_image077

clip_image079clip_image081

Meteorološke meritve

Koroška Bela 07.09.2012
Od 20:30-21:33
Temperatura 14,5 – 14,2 st c.
Vlažnost 87 -80%
Hitrost vetra 0.0 m/s
Smer Vetra brezveterje
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.00087 0.002992183 0.005

clip_image083

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 07.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.0148 0.069180682 4.35

clip_image085

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.7 Lipce 13.09.2012 od 10 – 11ure
Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 od 10 – 11 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.001 0.00343929 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.0251 0.117326697 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0 0 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image087

ATEST CEREX APARATA

clip_image089clip_image091clip_image093clip_image095

Meteorološke meritve

 

LIPCE 13.09.2012
Od 10:00-11:00
Temperatura 19.0 – 20.5 st. c.
Vlažnost 65 – 70%
Hitrost vetra 4.0-7.0 m/s
Smer Vetra severnik
Padavine 1.4 mm/h

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

 

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.001 0.00343929 0.005

clip_image096

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.0251 0.117326697 4.35

clip_image097

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.8 Javornik 13.092012 od 19-20ure
Mesto: Javornik izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 od 19-20 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 20
Ammonia NH3 0 30
Benzene C6H6 0.00709 0.024384569 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 30
Butadiene C4H6 0 1
Chlorine Cl2 0 5
Formaldehyde CH2O 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 5
Mercury Hg 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.333 1.556565342 4.35
Naphthalene C10H8 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.526 2.458718828 4.35
Ozone O3 0 0.12
Phenol C6H6O 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0
p-Xylene C8H10 0 4.35
Styrene C8H8 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0.2
Toluene C7H8 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0
Xylene C8H10 0 4.35

clip_image099

ATEST CEREX APARATA

clip_image101clip_image103clip_image105clip_image107

Meteorološke meritve

JAVORNIK 13.09.2012
Od 11:10-12:10
Temperatura 9,0 -8,5 st. c.
Vlažnost 80 – 90%
Hitrost vetra 1,3-4.0 m/s
Smer Vetra jugovzhodnik
Padavine 0,2 mm/h

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

 

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.00071 0.002441896 0.005

clip_image109

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 od 11 – 12 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.333 1.556565342 4.35

clip_image111

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.526 2.458718828 4.35

clip_image113

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.9 Koroška Bela 13.09. od 12-13-ure

Mesto: Koroška Bela izmerjena izračunana Mejna
13.10.2012 od 12-13 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.0012 0.004127149 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.171 0.799317338 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.02144 0.100218501 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image115 ATEST CEREX APARATA

clip_image117[4]clip_image118clip_image120clip_image122

Meteorološke meritve

 

Koroška Bela 13.09.2012
Od 12:30-13:30
Temperatura 8,5 -9,0 st. c.
Vlažnost 78 – 79%
Hitrost vetra 2,2-4,5 m/s
Smer Vetra jugovzhodnik
Padavine 0,8 mm/h

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0012 0.004127149 0.005

clip_image124

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.171 0.799317338 4.35

clip_image126

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 13.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.02144 0.100218501 4.35

clip_image128

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.10 Lipce 14.09.2012 od 18 – 19ure

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.10.2012 od 18 – 19 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.0001 0.000343929 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.059 0.275787853 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0.00573 0.02374393 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image130

ATEST CEREX APARATA

clip_image132clip_image134

clip_image136clip_image138

Meteorološke meritve

LIPCE 14.09.2012
Od 19:10-20:15
Temperatura 13,7 – 13.5 st. c
Vlažnost 73 – 76%
Hitrost vetra 14.09.2012
Smer Vetra severovzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

 

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0001 0.000343929 0.005

clip_image140

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.059 0.275787853 4.35

clip_image142

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Phenol C6H6O 0.00573 0.02374393 20

clip_image144[4]

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.11 Javornik 14.09.2012 od 19-20 ure

Mesto: Javornik izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 od 19-20 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 20
Ammonia NH3 0 30
Benzene C6H6 0.0011 0.003783219 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 30
Butadiene C4H6 0 1
Chlorine Cl2 0 5
Formaldehyde CH2O 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 5
Mercury Hg 0 0.2
m-Xylene C8H10 0 4.35
Naphthalene C10H8 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.5093 2.380656842 4.35
Ozone O3 0 0.12
Phenol C6H6O 0.0057 0.023619617 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0
p-Xylene C8H10 0 4.35
Styrene C8H8 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0.2
Toluene C7H8 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0
Xylene C8H10 0 4.35

clip_image146[4]

ATEST CEREX APARATA

clip_image148clip_image150clip_image152[4]clip_image154[4]

Meteorološke meritve

JAVORNIK 14.09.2012
Od 19:10-20:15
Temperatura 13,7 – 13.5 st. c
Vlažnost 73 – 76%
Hitrost vetra 0.0 – 0.9
Smer Vetra severovzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0011 0.003783219 0.005

clip_image156[4]

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.5093 2.380656842 4.35

clip_image158[4]

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Phenol C6H6O 0.0057 0.023619617 20

clip_image144[5]

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.12 Koroška Bela 14.09. od 20-21-ure
Mesto: Koroška Bela izmerjena izračunana Mejna
18.10.2012 od 20-21 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.00076 0.002613861 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.0309 0.144438045 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0 0 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 1.0513 4.914165597 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0.0162 0.045694524 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image160[4]

ATEST CEREX APARATA

clip_image162clip_image163clip_image165clip_image167

Meteorološke meritve

Koroška Bela 14.09.2012
Od 20:20-21:20
Temperatura 13,8 – 13.3 st. c
Vlažnost 72 – 70%
Hitrost vetra 0.4 – 1,2
Smer Vetra severovzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.00076 0.002613861 0.005

clip_image169

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.0309 0.144438045 4.35

clip_image171

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 1.0513 4.914165597 4.35

clip_image173

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 14.09.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Sulfur Dioxide SO2 0.0162 0.045694524 0.2

clip_image175

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.13 Lipce 18.10.2012 od 10 – 11ure

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 od 10 – 11 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0 0 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.28 1.308823711 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0.012 0.015856577 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.49 2.290441494 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0.001 0.004143792 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0.028 0.128404285 86
Sulfur Dioxide SO2 0 0 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image177

ATEST CEREX APARATA

clip_image179clip_image180clip_image182clip_image184

Meteorološke meritve

LIPCE 18.10.2012
Od 10.00-11.00
Temperatura 13,5 – 14 st. c.
Vlažnost 70 -78%
Hitrost vetra 0.0 -0,6 m/s
Smer Vetra jugovzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.28 1.308823711 4.35

clip_image186

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Nitric Oxide NO 0.012 0.015856577 0.1

clip_image188

Mesto: LIPCE izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.49 2.290441494 4.35

clip_image190

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3
4.14 Javornik 13.09.2012 od 11-12 ure
Mesto: Javornik izmerjena izračunana Mejna
18.10.2012 od 11-12 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0 0 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.057 0.266439113 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0.0035 0.004624835 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.1534 0.717048419 4.35
Ozone O3 0 0 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0.04 0.112825986 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image192

ATEST CEREX APARATA

clip_image194clip_image196clip_image198clip_image200

Meteorološke meritve

JAVORNIK 18.10.2012
Od 11:15-12:15
Temperatura 15 – 16 st. c.
Vlažnost 70 -71%
Hitrost vetra 0.4 -0,8 m/s
Smer Vetra Vzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.057 0.266439113 4.35

clip_image202

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Nitric Oxide NO 0.0035 0.004624835 0.1

clip_image204

Mesto: JAVORNIK izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Sulfur Dioxide SO2 0.04 0.112825986 0.2

clip_image206

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

4.15 Koroška Bela 14.09. od 20-21-ure

Mesto: Koroška Bela izmerjena izračunana Mejna
18.10.2012 od 12-13 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Acetaldehyde C2H4O 0 0 20
Ammonia NH3 0 0 30
Benzene C6H6 0.0003 0.001031787 0.005
Benzyl Chloride C7H7Cl 0 0 30
Butadiene C4H6 0 0 1
Chlorine Cl2 0 0 5
Formaldehyde CH2O 0 0 60
Glutaraldehyde C5H8O2 0 0 0.42
Hydrogen Sulfide H2S 0 0 5
Mercury Hg 0 0 0.2
m-Xylene C8H10 0.045 0.210346668 4.35
Naphthalene C10H8 0 0 0.1
Nitric Oxide NO 0.01 0.013213815 0.1
Nitrogen Dioxide NO2 0 0 0.4
o-Xylene C8H10 0.107 0.500157632 4.35
Ozone O3 0.01043 0.022043866 0.12
Phenol C6H6O 0 0 20
Propionaldehyde C3H6O 0 0 0
p-Xylene C8H10 0 0 4.35
Styrene C8H8 0 0 86
Sulfur Dioxide SO2 0.0348 0.098158608 0.2
Toluene C7H8 0 0 0.26
Valeraldehyde C5H10O 0 0 0
Acetone Qual C3H6O 0 0 0
Acrolein Qual C3H4O 0 0 5
Chlorine Dioxide Qual ClO2 0 0 0.4
Flourine Qual F2 0 0 0.5
Isoprene Qual C5H8 0 0 5
Nitrous Acid Qual HNO2 0 0 2
Trimethylbenzene Qual C9H12 0 0 0
Xylene C8H10 0 0 4.35

clip_image208

ATEST CEREX APARATA

clip_image210clip_image212clip_image214clip_image216

SPOŠTOVANI: NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

Meteorološke meritve

Koroška Bela 18.10.2012
Od 12:05 – 13:05
Temperatura 16 – 16,5 st. c.
Vlažnost 69 -70%
Hitrost vetra 1.4 -10,0 m/s
Smer Vetra jugovzhodnik
Padavine ne

IZMERJENE POSAMEZNE SPOJINE

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.0003 0.001031787 0.005

clip_image218

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
m-Xylene C8H10 0.045 0.210346668 4.35

clip_image220

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Nitric Oxide NO 0.01 0.013213815 0.1

clip_image222

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Ozone O3 0.01043 0.022043866 0.12

clip_image224

Mesto: KOROŠKA BELA izmerjena izračunana Mejna
Datum: 18.10.2012 Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Sulfur Dioxide SO2 0.0348 0.098158608 0.2

clip_image226

LEGENDA:
– PPM – IZMERJENA VREDNOST V ppm
– mg/m3 – PRERAČUN IZ PPM V mg/m3
– m.v. v mg/m3 – MEJNA VREDNOST V mg/m3

5. Zaključek

Analiza meritev z ročno merilno postajo CEREX je pokazala, da koncentracije plinov niso bile tako visoke, da bi presegle zakonsko predpisane mejne vrednosti in vrednosti, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Hitrost vetrov je bila pod 10 m/s. Meritve, ki smo jih izvedli sicer kažejo, da je bila kakovost zraka v času ko smo izvajali meritve na lokacijah Lipce, Javornik in Koroška Bela, vendar pa bi morali meriti kakovost zraka na enem merilnem mestu neprestano vsaj teden dni v vsakem letnem času po enkrat. Z tem načinom bi lahko odkrili tudi ekstremne situacije, ki vplivajo na kakovost zraka. Ekremne situacije lahko povzročijo izpusti imisij iz industriskih obratov in vremenski pogoji.

Na merolnem mestu na Lipcah smo opazili, da je promet na cesti, ki pelje skozi ta kraj zelo povečan. Analize Benzena na Lipcah sicer kažejo, da so izmerjene vrednosti v mejah normale, vendar je bila naprava za merjenje kakovosti zraka obrnjena stran od ceste. V kolikor bi merili opliv prometa na kakovost zraka v tem kraju, bi bila izmerjena stopnja Benzena povečana.

clip_image228

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s