MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA V KRANJU

clip_image002

POROČILO O REZULTATIH MERITEV

KAKOVOSTI ZRAKA

»OBČINA KRANJ«

20. 10. 2012

 

 

Kazalo vsebine

1. Namen meritev……………………………………………………………………………………………….. ………..3

2. Splošni podatki ……………………………………………………………………. …………………4

2.1 Meteorološke razmere ……………………..……………………. ………………………………………………4

2.2 Merilno mesto………………………………………………..……………………………………………….. …………4

3. Opis meritev………………………………………………………………………………………………………………4

3.1 Meritve plinov……………………………………………………………………….………………………………………..4

3.1.1 Benzen…………………………………………………………………… ……………………………………………………..5

3.1.2 Ksilen…………………………………………………………………………..…………………………… ……………6

3.1.3 Dušikov dioksid – dioksid…………………………………………………….……………………………………. 7

3.2 Meteorološke meritve. ………………………………………..…………………………………………….8

4. Analiza meritev………………………………………………………………………………………………………….9

4.1 Kranj 20.10.2012 od 09 – 10ure…………………………………………………………………………………..9

5. Zaključek………………………………………………………………………………………………………………….10

1. Namen meritev

Na podlagi prijave občanov, da je večkrat zaradi bližine toplarne – kogeneracije, ki kot gorivo uporablja plin je Alpe Adria Green izvedel meritve kakovosti zraka na področju » starega pokopališča« v občini Kranj

V Sloveniji, zaradi specifičnih geografskih značilnosti prevladujejo šibki vetrovi, ki lahko v okolici večjih emisijskih virov raznih industrijskih obratov povzročajo že pri majhnih emisijah visoke koncentracije zdravju ljudi in okolju nevarnih in neprijetnih onesnaževal.

Razmere s šibkimi vetrovi so pogoste tudi v občini Jesenice, kjer je prisotna metalurška industrija in z njo povezano industrijsko onesnaževanje. Poleg industrijskega onesnaženja je, tako kot drugod po Sloveniji, tudi v Občini Jesenice prisotno onesnaženje zaradi prometa in v ogrevalni sezoni onesnaževanje kurišč za ogrevanje. Ob razmerah s šibkimi vetrovi so zaradi prekrivanja imisij posameznega onesnaževalca možne povišane imisijske vrednosti onesnaževal oziroma določenih plinov, ki so stranski produkt industrije, prometa in ogrevanja.

Zaradi naštetega smo se v Alpe Adria Green odločili, da izvedemo meritve kakovosti zunanjega zraka. Namen izvajanih imisijskih in deloma meteorološki meritev z ročnima merilnima postajama CEREX in DEVIS je zagotavljanje in preverjanje kakovosti zunanjega zraka ter ugotavljanju potencialnega povzročitelja morebitnih povišanih koncentracij ciljnih plinov.

Slika 1: Ročna merilna postaja za merjenje imesij – CEREX clip_image004

2. Splošni podatki

2.1 Meteorološke razmere

V velikem delu Slovenije prevladujejo šibki vetrovi, ki so pogosti predvsem v nočnih in jutranjih urah. Šibki vetrovi so posledica geografske lege Slovenije, ki leži v zavetrju Alp. Ker je Slovenija reliefno precej hribovita dežela, hladen zrak zastaja v konkavnih reliefnih oblikah V občini Kranj pa občasno pihajo močnejši vetrovi, ki pogosto spreminjajo smer . Povišane koncentracije onesnaževal se ob močnih temperaturnih inverzija lahko pojavijo že ob majhnih emisijah škodljivih snovi.

2.2 Merilna mesta

Merilno mesto ročne okoljske merilne postaje so bila izbrana s strani občanov, ki živijo na tem področju Kranja na podlagi predvidevanj o slabši kakovosti zraka, kot je drugje na področju te občine. Pri izbiri so bile upoštevane geografske značilnosti in meteorološke razmer ter lokacijo merilnega mesta glede na znane emisijske vire.

Da je merilno mesto reprezentativno je potrebno zadostiti še meteorološkim pogojem, med katere štejemo denimo oddaljenost od prve zgradbe, oddaljenost od prometne infrastrukture, poraščenost okolice merilnega mesta, odprtost merilnega mesta v vse smeri in itd.

Natančno poznavanje imisijskih in meteoroloških razmer zahteva ponovitev meritev na istem merilnem mestu. Ročna okoljska merilna postaja lokaciji je na lokaciji ostala 60 minut. Meritve so bile izvedene v dopoldanskem času 20.10.2012.

3. Opis meritev

3.1 Meritve plinov

Zaradi industrije prisotne na območju občine Kranja, so v zunanjem zraku zaznavne povišane koncentracije ogljikovodikov. V to skupino plinov uvrščamo tudi pline benzen, toluen, etilbenzen, m&p ksilen in o ksilen.

V Alpe Adria Green uporabljamo za meritve plinov UV HOUND-a je mobilno napravo. Naprava je hitra odzivnost in zmožna merjenja določenega plina v zmesi plinov z laboratorijsko natančnostjo. Naprava je oblikovana tako, da zazna različne pline v zmesi plinov s PPB (mg/m3) natančnostjo, pri tem pa je ne ovira niti vlaga. Naprava meri koncentracije plinov na podlagi UV svetlobe. Za natančno odkrivanje in določanje količine posameznih plinov v zmesi plinov, se posamezni odtis plina primerja s kalibriranim spektrom plinov, kar zagotavlja natančne in kvalitetne rezultate meritev. Nekaj plinov in zmesi, ki jih naprava zazna:

Detekcija UV HIDROFILNIH SPOJIN:

1,3 butadien C4H6, Acetaldehid C2H4O, Akrolein C3H4O, Benzen C6H6, Ogljikov disulfid CS2, Klor Cl2,Klorov dioksid ClO2, Etil benzen C8H10, Formaldehid CH2O, Živo srebro Hg, Dušikov oksid NO, Dušikov dioksid NO2, Didušikov oksid N2O, Kisik O2, Ozon O3, Žveplov dioksid SO2, Toluen C7H8

Detekcija OGLJIKOVODIKOV:
Izopren C5H8, Naftalen C10H8, Fenol C6H5OH, Stiren C6H5C2H3, Amoniak NH3, Vodikov Sulfid H2S

Izmerjene koncentracije plinov se zapišejo v bazo podatkov, iz katere jih črpamo za nadaljnje obdelava oziroma analize v povezavi z meteorološkimi meritvami. Kombinacija meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal in tako ugotovimo možnega povzročitelja povišanih izmerjenih imisijskih vrednosti.

Za verodostojnost in pravilnost meritev plinov z analizatorjem CEREX je bila v mesecu septembru 2012 opravljena kalibracija merilnika s strani CEREX USA.

3.1.1 Benzen Benzen ( C6H6 ) je brezbarvna tekočina, ki je zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti pri sobni temperaturi hitro hlapljiva. Pridobiva se predvsem iz nafte in se uporablja pri proizvodnji zdravil, plastičnih mas in kot topilo pri proizvodnji barvil itd. V zakonsko omejenih količinah je benzen tudi dodatek k bencinu, zato štejemo tudi promet med vire benzena v zunanjem zraku.

V zraku je benzen prisoten večinoma v plinasti obliki. Glavni vir benzena v zunanjem zraku predstavljajo emisije iz prometa in hlapenje med transportom in distribucijo bencina. Vir emisij benzena v zrak je tudi kemična industrija, kjer uporabljajo benzen za kemično sintezo etilbenzena, fenola in drugih aromatičnih ogljikovodikov.

Zaradi kancerogenih učinkov je izpostavljenost benzenu lahko zdravju škodljiva. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare nekaterih glavnih človeških organov, npr. možganov, srca, ledvic, jeter, pljuč, posledice pa so lahko zaznavne tudi na DNK. Študije kažejo, da izpostavljenost povzroča raka, predvsem levkemijo.

V Republiki Sloveniji je v Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku ( Uradni list RS št. 52/2002 ) predpisana mejna vrednost benzena v zunanjem zraku. Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 5 µg/m3. Predpisani sta tudi meji za spodnji in zgornji ocenjevalni prag, ki znašata 2 in 3,5 µg/m3 .

3.1.2 Ksilen Ksilen se pojavlja v treh oblikah, in sicer kot meta ksilen, orto ksilen in para ksilen. Komercialni produkt je mešanica vseh treh izomerov in služi v kemični industriji kot topilo. Ni znano, da bi bili ksileni kancerogeni, v zadosti velikih količinah pa je možen vpliv na centralni živčni sistem.

S strani Svetovne zdravstvene organizacije priporočena mejna vrednost je 0.87 mg/ m3, mejna vrednost za neprijetne vonjave znaša 4.35 mg/ m3

3.1.3 Dušikov dioksid – dioksid Dušikov dioksid je kemična spojina s formula NO2 in eden od večih dušikovih oksidov. NO2 je vmesni produkt v industrijski sintezi dušikove(V) kisline HNO3, katere letna svetovna proizvodnja dosega več milijonov ton. Je rdečkasto rjav plin z značilnim ostrim jedkim vonjem in pomemben onesnaževalec zraka. Ima upognjeno paramagnetno molekulo s točkovno simetrijo C2V.

Dušikov dioksid je strupen pri vdihavanju. Na srečo je zaradi jedkega vonja lahko prepoznaven že pri nizkih koncentracijah, zato se tovrstnim zastrupitvam na splošno lahko izognemo. Eden od možnih virov dušikovega dioksida je kadeča dušikova kislina, ki pri temperaturi nad 0 °C samodejno sprošča NO2. Znaki zastrupitve (pljučni edem) se pojavijo nekaj ur po inhalaciji majhnega, vendar potencialno smrtnega odmerka. Nizke koncentracije plina (4 ppm) omrtvičijo voh in ustvarijo možnost za predoziranje.

Dolgotrajna izpostavljenost NO2 v koncentracijah nad 40-100 g/m3 lahko zmanjša delovanje pljuč in poveča tveganje za okvare dihalnih poti.

3.2 Meteorološke meritve

Širjenje ali disperzija snovi v zraku je proces odvisen od meteoroloških razmer. Poznavanje smeri, hitrosti vetra in turbulentnih parametrov je za opazovanje širjenja primesi v zraku ključnega pomena. Prav meteorološke spremenljivke namreč določajo smer transporta onesnaženosti ter učinkovitost mešanja in razredčevanja primesi v ozračju, ki se v odvisnosti od vremena spreminja v razmerju 1:50 in tudi več. Koncentracije primesi, tj. plinov, v zunanjem zraku, so torej zelo odvisne od meteoroloških razmer. V AAG se za meteorološke meritve uporablja mobilna postaja DAVIS, ki je neposredno priključena na računalnik.

4.Meritve

clip_image006

ATEST CEREX APARATA

clip_image008clip_image010

 

Meteorološke meritve
Kranj – »staro pokopališče« 20.10..2012
Od 9.00-10.10
Temperatura 9,7 – 10,2 st. c.
Vlažnost 62 – 75 %
Hitrost vetra 04 – 1,3 m/s
Smer Vetra Južni/jugovzhodnik
Padavine ne

 

Mesto: KRANJ izmerjena izračunana Mejna
Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Benzene C6H6 0.000433 0.001489 0.005

clip_image012

Mesto: KRANJ izmerjena izračunana Mejna
Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
Nitric Oxide NO 0.0406 0.053648 0.1

clip_image014

Mesto: KRANJ izmerjena izračunana Mejna
Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure Formula vrednost vrednost vrednost
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3
o-Xylene C8H10 0.281 1.313498 4.35

clip_image016

5. Zaključek

Analiza meritev z ročno merilno postajo CEREX je pokazala, da koncentracije plinov niso bile tako visoke, da bi presegle zakonsko predpisane mejne vrednosti in vrednosti. Hitrost vetrov je bila pod 10 m/s. Meritve, ki smo jih izvedli sicer kažejo, da je bila kakovost zraka v času ko smo izvajali meritve na lokaciji primerna, vendar pa bi morali meriti kakovost zraka na enem merilnem mestu neprestano vsaj teden dni v vsakem letnem času po enkrat. Z tem načinom bi lahko odkrili tudi ekstremne situacije, ki vplivajo na kakovost zraka. Ekremne situacije lahko povzročijo izpusti imisij iz industriskih obratov in vremenski pogoji.

clip_image018clip_image020

clip_image022

TOPLARNA – KOGENERACIJA JE PROIZVAJALA SAMO ELEKTRIKO, V MESECU NOVEMBRU, KO BO POPLARNA DELOVALA Z POLNO MOČJO, BOMO MERITVE PONOVILI. TAKRAT BOMO LAHKO OCENILI KAKŠNA JE RAZLIKA MED KO DELUJE Z POLOVIČNO OBREMENITVIJO IN POLNO OBREMENITVIJO

SPOŠTOVANI: NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s