POROČILO O REZULTATIH MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA »IZPUŠNI PLINI IZ AVTA SMART FOR TOO« 05.05.2017

 

POROČILO O REZULTATIH MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA »IZPUŠNI PLINI IZ AVTA SMART FOR TOO«

05.05.2017

  1. Namen meritev

Alpe Adria Green izvedel meritve kakovosti zraka pri izpuhu plinov iz avta SMART FOR TOO na motorni pogon

Namen izvajanih imisijskih ročno postajo CEREX  je bil  prikazati dijakom in mentorjem, vključenih v program usposabljanja predelave avta iz motornega pogona na elekktrični pogon, koliko škodljivih emisij z to predelavo avta izničimo.

Lokacija meritev:

»INSTITUT METRON«  ČEŠNJICA PRI KROPI

IMG_0143.jpg

  1. Splošni podatki

2.1 Gorivo in izpušni plini motorjev z notranjim izgorevanjem

Motorji z notranjim izgorevanjem uporabljajo glede na vrsto motorja:

  A)Bencin

Bencin je mešanica lahkih ogljikovodikov. Uporablja se kot gorivo za pogon motorjev z notranjim izgorevanjem. Pridobivanje poteka z destilacijo surove nafte. Pomembna lastnost pri uporabi bencina je oktansko število. Če je to število manjše, kot ga je predpisal proizvajalec motorja, pride do samovžiga goriva. Motor ne deluje več (optimalno). Največja je poraba bencina z oktanskim številom 95. Oktansko število se poveča z dodajanjem primesi. Nekoč so dodajali svinec, ki je težka strupena kovina. Danes dodajajo druge primesi, ki se lahko izločijo iz izpušnih plinov (v katalizatorju). Prednost bencina pred mnogimi drugimi gorivi je njegova energetska vrednost na kilogram. Zaloge surove nafte in s tem bencina so omejene. Znanstveniki se trudijo poiskati gorivo, ki je ekološko bolj sprejemljivo od bencina in je obnovljivo.

 B)Dizel

Dizelsko gorivo je eden od proizvodov iz nafte, ki vsebuje ogljikovodike z okrog 16 ogljikovih atomov. Uporablja se v diesel motorjih, ki precej onesnaţujejo okolje. Rudolf Diesel je sprva uporabljal za svoje motorje rastlinsko olje, vendar se je cenovno bolje obnesel diesel, ki ga proizvajamo iz nafte. Toda ker se časi spreminjajo, bomo tudi mi začeli uporabljat gorivo, kot ga je uporabljal Rudolf Diesel takrat.

 C) Izpušni plini MNZ

Izpušni plini MNZ imajo negativen vpliv na okolje in prav tako na zdravje ljudi. Predvsem dušikovi oksidi in saje predstavljajo pomembno grožnjo človekovemu zdravju. NOx v atmosferi povzročajo nastanek kislega dežja, ki katastrofalno vpliva na gozdove in objekte na prostem. Iz NOx nastaja amonijev nitrat (NH4NO3), ki dokazano povzroča nastanek različnih bolezni dihal. Ne nazadnje iz NOx nastaja tudi ozon (O3), povzročitelj fotokemičnega smoga in globalnega segrevanja ozračja. Saje v ozračju dražijo dihala in močno povečujejo nevarnost nastanka  raka  na pljučih pri ljudeh in živalih.

V dizelskih motorjih nastaja mnogo več NOx in PM kot v bencinskih motorjih. Najnovejše študije kažejo, da vdihavanje zraka, onesnaženega z izpušnimi plini iz dizelskih motorjev bistveno vpliva na možnosti srčnega napada ali kapi.

 

2.2 Merilno mesto

Merilno mesto ročne okoljske merilne postaje je bilo izbrano s strani AAG.  Da je merilno mesto reprezentativno je potrebno zadostiti še meteorološkim pogojem, med katere štejemo denimo oddaljenost od prve zgradbe, oddaljenost od prometne infrastrukture, poraščenost okolice merilnega mesta, odprtost merilnega mesta v vse smeri in itd. Cev za dovod plinov v CEREX merilno postajo smo fiksirali na izpustu izšnih plinov iz izpušnega lonca.

Ročna okoljska merilna postaja lokaciji je na eni lokaciji merila 30  minut ter opravili 30 meritev. Meritve so bile izvedene v četrtek 05.05.2017 v popoldanskem času od 16:23 do  16.53.

 e-avto potrdilo

  1. Opis meritev

Meritve plinov

V Alpe Adria Green uporabljamo za meritve plinov UV HOUND-a je mobilno napravo. Naprava je hitra odzivnost in zmožna merjenja določenega plina v zmesi plinov z laboratorijsko natančnostjo. Naprava je oblikovana tako, da  zazna različne pline v zmesi plinov s PPB (mg/m3) natančnostjo, pri tem pa je ne ovira niti vlaga. Naprava meri koncentracije plinov na podlagi UV svetlobe. Za natančno odkrivanje in določanje količine posameznih plinov v zmesi plinov, se posamezni odtis plina primerja s kalibriranim spektrom plinov, kar zagotavlja natančne in kvalitetne rezultate meritev. Nekaj plinov in zmesi, ki jih naprava zazna:

 

Detekcija UV HIDROFILNIH SPOJIN:

1,3 butadien C4H6, Acetaldehid C2H4O, Akrolein C3H4O, Benzen C6H6, Ogljikov disulfid CS2, Klor Cl2,Klorov dioksid ClO2, Etil benzen C8H10, Formaldehid CH2O, Živo srebro Hg, Dušikov oksid NO, Dušikov dioksid NO2, Dušikov oksid N2O, Kisik O2, Ozon O3, Žveplov dioksid SO2, Toluen C7H8

Detekcija OGLJIKOVODIKOV:
Izopren C5H8, Naftalen C10H8, Fenol C6H5OH, Stiren C6H5C2H3, Amonijak NH3, Vodikov Sulfid H2S

Izmerjene koncentracije plinov se zapišejo v bazo podatkov, iz katere jih črpamo za nadaljnje obdelava oziroma analize v povezavi z meteorološkimi meritvami. Kombinacija meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal  in tako ugotovimo možnega povzročitelja povišanih izmerjenih emisijskih vrednosti.

Za verodostojnost in pravilnost meritev plinov z analizatorjem CEREX je bila v mesecu aprilu 2015 opravljena kalibracija merilnika s strani CEREX USA.

Opis plinov in spojin, ki smo jih izmerili na merilnem mestu

 3.1 Benzene (C6H6)

Benzen ( C6H6 ) je brezbarvna tekočina, ki je zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti pri sobni temperaturi hitro hlapljiva. Pridobiva se predvsem iz nafte in se uporablja pri proizvodnji zdravil, plastičnih mas in kot topilo pri proizvodnji barvil itd. V zakonsko omejenih količinah je benzen tudi dodatek k bencinu, zato štejemo tudi promet med vire benzena v zunanjem zraku. V zraku je benzen prisoten večinoma v plinasti obliki. Glavni vir benzena v zunanjem zraku predstavljajo emisije iz prometa in hlapenje med transportom in distribucijo bencina. Vir emisij benzena v zrak je tudi kemična industrija, kjer uporabljajo benzen za kemično sintezo etilbenzena, fenola in drugih aromatičnih ogljikovodikov. Zaradi kancerogenih učinkov je izpostavljenost benzenu lahko zdravju škodljiva. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare nekaterih glavnih človeških organov, npr. možganov, srca, ledvic, jeter, pljuč, posledice pa so lahko zaznavne tudi na DNK. Študije kažejo, da izpostavljenost povzroča raka, predvsem levkemijo. V Republiki Sloveniji je v Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku ( Uradni list RS št. 52/2002 ) predpisana mejna vrednost benzena v zunanjem zraku. Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 5 µg/m3. Predpisani sta tudi meji za spodnji in zgornji ocenjevalni prag, ki znašata 2 in 3,5 µg/m3.

3.2 Formaldehid (CH2O)

Formaldehid (CH2O) je  brezbarven plin ostrega vonja, ki je dobro topen v vodi. Obstoja tudi kot ciklični trimer trioksan in polimer paraformaldehid. V vodni raztopini tvori hidrat H2C(OH)2. Vodna raztopina formaldehida je formalin. Nasičena raztopina vsebuje okrog 40 volumskih oz. 37 masih odstotkov formaldehida. Formalin vsebuje tudi majhne količine stabilizatorja, običajno metanola, ki zavira oksidacijo in polimerizacijo. Tipični komercialni formalin vsebuje 10–12 % metanola in nekaj kovinskih nečistoč (3 ppm Al, 1 ppm Fe in 1 ppm Cu). Formaldehid je vmesni produkt pri oksidaciji oz. zgorevanju metana in drugih ogljikovih spojin, zato ga najdemo, na primer, v gozdnih požarih, izpušnih plinih avtomobilskih motorjev in tobačnem dimu. Nastaja tudi v ozračju iz atmosferskega metana in drugih ogljikovodikov ter kisika pod vplivom sončne svetlobe in je sestavni del smoga. Formaldehid je toksičen, alergen, karcinogen in mutagen. Glavni viri poklicne izpostavljenosti zdravju škodljivega formaldehida so predvsem termični in kemični razpad formaldehidnih smol, izhlapevanje iz raztopin, na primer raztopin za balzamiranje, in zgorevanje raznih organskih snovi, na primer bencina v motorjih, bioplina, zemeljskega plina, plina deponij in čistilnih naprav. V novejšem času se pojavlja veliko kogeneracij, trigeneracij, ter bioplinarn in deponij, ki kot pogonsko gorivo pri soproizvodnji elektrike in toplote ali hladu uporabljajo batne motorje z metanom kot gorivom. Ob delovanju nastajajo za človeka nesprejemljivo velike količine formaldehida.

 

3.3  Ksilen

Ksilen se pojavlja v treh oblikah, in sicer kot meta ksilen, orto ksilen in para ksilen. Komercialni produkt je mešanica vseh treh izomerov in služi v kemični industriji kot topilo. Ni znano, da bi bili ksileni kancerogeni, v zadosti velikih količinah pa je možen vpliv na centralni živčni sistem. S strani Svetovne zdravstvene organizacije priporočena mejna vrednost je 0.87 mg/m3 , mejna vrednost za neprijetne vonjave znaša 4.35 mg/m3.

3.4 Naftalen (C10H8)

Naftalen je najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik z kemijsko formulo C10H8, bolj znan kot naftalin. Pri standardnih pogojih je bela kristalinilčna snov z značilnim vonjem, zaznavnim že pri koncentraciji 0,08 ppm. Pri sobni temperaturi sublimira in odvrača žuželke, zato so ga včasih uporabljali v kroglicah proti moljem. Danes se uporablja predvsem kot surovina za sintezo barvil in zdravil, v gospodinjstvih pa zaradi negativnih učinkov na zdravje ne več. V večjih koncentracijah, predvsem ob zaužitju, povzroča poškodbe in odmiranje rdečih krvničk, posredno pa tudi rakave spremembe.

Večino naftalena se proizvede iz premogovega katrana, ki nastane po suhi destilaciji premoga. V letih 1960-2000 se je velik del naftalena proizvedel tudi v rafinerijah iz težkih frakcij nafte.

Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) uvršča naftalen med možno rakotvorne snovi pri ljudeh. IARC tudi poudarja, da akutna izpostavljenost naftalenu povzroča razvoj sive mrene pri ljudeh in da se že opisana hemolitična anemija lahko pojavi pri otrocih in dojenčkih po zaužitju ali vdihavanju ali preko matere med nosečnostjo.

3.5 Dušikov monoksid ( NO)

Je brezbarvni plin, topljiv v vodi, etanolu in etru. Tvori se z mnogimi reakcijami, ki vključujejo redukcijo dušikove kisline, a običajnejše reakcije za pripravo sprejemljivo čistega NO so reakcije z natrijevim nitratom, žvepleno kislino itd.

Zelo strupen je pri vdihavanju, deluje jedko (pekoče) na oči, dihalni sistem in kožo.

Možni simptomi so močan dražeč kašelj in težko dihanje (sopenje), glavobol, slabost, vrtoglavica in ob daljši izpostavljenosti tudi nezavest. Lahko povzroči razjede na koži in roženici (z začasno motenim vidom).

3.6 Toluen (C6H5CH3 )

Toluen je aromatski ogljikovodik s kemijsko formulo C6H5CH3, derivat benzena, v katerem je en vodikov atom zamenjan z metilno skupino –CH3. Je bistra, v vodi netopna tekočina z značilnim aromatskim vonjem. V industriji se na veliko uporablja kot surovina za druge proizvode, na primer za sintezo trinitrotoluena, saharina, benzojske kisline in benzaldehida.

Vdihavanje toluena lahko povzroči resne nevrološke okvare. Toluen je pomembno organsko topilo, ki topi tudi nekatere anorganske snovi, naprimer žveplo, jod, brom, fosfor in druge nepolarne kovalentne spojine.

Vdihavanje toluena v majhnih do srednjih količinah lahko povzroči utrujenost, zmedenost, slabost, pijanost, izgubo spomina, izguba apetita in sluha in barvno slepoto. Simptomi po navadi izginejo, ko izpostavljenost preneha. Vdihavanje velikih količin toluena v kratkem času lahko povzroči vrtoglavico, slabost ali zaspanost, nezavest in celo smrt.

3.7  Etilbenzen ( C6H5CH2CH3 )

Etilbenzen je  hitro hlapljiva brezbarvna tekočina z vonjem po bencinu. Je produkt aliciranja etilena in benzena. V kemični industriji se ga pri proizvodnji barv in lakov uporablja kot topilo. Akutne in kronične zastrupitve z etilbenzenom so zelo redke. O kancerogenosti ni podatkov. Ljudje smo izpostavljeni etilbenzenu predvsem z dihanjem. Posledice dolgotrajnejšega izpostavljanja so v prvi vrsti občutne kot zaspanost in omotica, v hujši obliki pa povzročijo suho in razpokano kožo. Priporočena mejna vrednost za etilbenzen je 22.5 mg/m3 , prag vonjanja pa znaša 2 mg/m3.

 

3.8 Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid, pravilneje ogljikov oksid, je brezbarven, gorljiv in zelo toksičen plin brez vonja s kemijsko formulo CO. Je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik. V običajnih pogojih je redkejši od zraka in se zbira v zgornjih plasteh tudi v prostorih. Če zastrupitev povzroči izgubo zavesti, se količina vdihanega ogljikovega monoksida poveča, zaradi tega pa se tudi občutno poveča smrtnost. V vodi je zelo slabo topen, v prisotnosti zraka pa gori z modrim plamenom, kjer se proizvaja ogljikov dioksid. Je sestavina industrijskih goriv, na primer vodnega plina. Je tudi reducent, ki odstranjuje kisik iz mnogih spojin, med drugim tudi v metalurgiji pri pridobivanju surovega železa iz njegovih rud. Pri visokih pritiskih in zvišanih temperaturah v prisotnosti katalizatorja reagira z vodikom, da nastane metanol. Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju ogljika in kisika pri visokih temperaturah v primeru, da je ogljika preveč. Nastaja tudi kot stranski produkt pri razpadu ogljikovega dioksida pri zelo visokih temperaturan (nad 2000 °C). Nastaja tudi v pečeh, ki dobijo premalo kisika, nahaja pa se tudi v izpušnih plinih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom, je v mnogih državah najpogostejši vzrok smrti zaradi onesnaženega ozračja. Ogljikov monoksid je brez barve, vonja in okusa in zelo strupen. Združuje se s hemoglobinom, kar povzroča ogljikohemoglobin, to pa zavira transport kisika do tkiv. Že koncentracija 667 ppm lahko povzroči pretvorbo hemoglobina v ogljikohemoglobin, 50 % raven ogljikohemoglobina lahko v telesu povzroči krče, komo in smrt. V Združenih državah Amerike so meje izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu nad 50 ppm kratkotrajne. Absorpcija ogljikovega monoksida je pri takšni meji (50 ppm) kumulativna, saj je razpolovna doba približno 5 ur dihanja svežega zraka. Najpogostejši simptomi zastrupitve z ogljikovim monoksidom lahko spominjajo na druge vrste zastrupitev in okužb, vključno s simptomi, kot so glavobol, slabost, bruhanje, omotica, utrujenost in slabost. Dojenčki so razdražljivi in nimajo apetita. Nevrološki znaki so zmedenost, dezorientiranost, motnje vida in sinkopa. Nekateri simptome zastrupitve z ogljikovim monoksidom opisujejo kot krvavitve v očesni mreni in nenormalno češnjevo barvo krvnega odtenka. V večini kliničnih diagnoz so ti znaki le redko navedeni oziroma videni. Ogljikov monoksid se na druge molekule veže kot mioglobin in mitohondrijski citokrom. Dolgotrajnejša izpostavljenost ogljikovemu monoksidu lahko povzroči veliko škodo na srcu in osrednjem živčevju. Pri nosečnicah ogljikov oksid na plodu pusti resne in trajne posledice.

 

                                                                  4.Meritve emisij

IZVLEČEK MERITEV – ELEMENTI IN SPOJINE, KI JIH JE ROČNI MERILEC PLINOV »CEREX« ZAZNAL

Mesto: SMART FOR TOO   izmerjena izračunana Mejna  STP –   Pretvornik
Datum: 05.05.2017 Formula vrednost vrednost vrednost IUPAC   iz ppm v mg/m3
Spojina Spojina PPM mg/m3 m.v. mg/m3 faktor molska masa
Benzene C6H6 1,62 5,57 5 22,71108 78,11 3,43
Formaldehyde CH2O 4,86 6,43 15 22,71108 30,03 1,32
m-Xylene C8H10 16,42 76,75 220 22,71108 106,16 4,67
o-Xylene C8H10 27,38 127,98 220 22,71108 106,16 4,67
p-Xylene C8H10 4,71 22,02 220 22,71108 106,16 4,67
Naphthalene C10H8 6,18 34,88 50 22,71108 128,17 5,64
Nitric Oxide NO 6,22 8,22 125 22,71108 30,01 1,32
Toluene C7H8 0,05 0,20 0,26 22,71108 92,14 4,05
Ethylbenzene C6H5CH2CH3 8,33 1,78 22,5 22,71108 106,17 4,67

 

ATEST CEREX APARATA 05.05.2017

 5) Meteorološke meritve

 

Institut Metron 05.05.2017
od 16:23 do  16.53
Temperatura 14.8 –  15.2st. c.
Vlažnost 60.5 -61.2 %
Hitrost vetra 0,75 -0,95 m/s
Smer Vetra jugovzhodnik
Padavine ne

6) Povprečne vrednosti emisij po  euro standardu (metodologija)osebnih vozil v primerjavi z vrednostmi emijij »SMART FOR TOO« pred pedelavo na električni pogon

oEur standard/polutant CO (g/km) HC (g/km) NOx (g/km) CO2 (g/km) PM (g/km)
Povprečne vrednosti – Euro-4 0,33426 0,01059 0,36165   0,02259
Smart – meritve 20.03.2015 0,74 0,063 0,036 116  

 7) Zaključek

 Analiza meritev z ročno merilno postajo CEREX je pokazala, da koncentracije plinov, razen meritve Benzena, niso bile tako visoke, da bi presegle zakonsko predpisane mejne vrednosti in vrednosti, ki jih predpisuje RS in priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Meritve, ki smo jih izvedli sicer kažejo, da je bila kakovost zraka v času ko smo izvajali meritve na lokaciji, imela povečane strupene pline in spojine, ki so značilni pri izgorevanju bencina, vendar smo opravili meritve, ko je »obratoval« en avto, v kolikor pa bi opravili meritve pri mirujočem prometu v katerem koli mestu, pa bile meritve znatno nad mejnimi vrednostmi.

Iz meritev tehničnega zadnjega tehničnega pregleda avta na bencinjski pogon je razvidno, da so bili tudi povečani izpusti CO in HC glede na povprečje EURO- 4 STANDARD.

Na območjih z veliko prometa je treba posebno pozornost nameniti emisijam PM 2,5 in PM 10 (drobni prašni delci premera do 10 mikrometrov) ter CO in CO2 (ogljikov oksid in ogljikov dioksid) kot tudi znižanju NOx,  ki ga uradne institucije najraje spregledajo!

Nekatera evropska in tudi druga velika mesta po svetu so v svojih mestnih središčih precej omejila promet vozil z motorji na notranje izgorevanje, nekatera pa to še načrtujejo. K temu jih ni toliko vodilo načelno prizadevanje za čistejše okolje kot žalostna resničnost, saj se jih veliko spopada z vse večjimi težavami zaradi smoga. Na televiziji lahko vsak dan gledamo oglase kako škodljivo je kajenje v avtomobilih v prisotnosti otrok, kako škodljivo pa je sprehajanje otrok zraven mirujočega prometa v mestih,  po mestnih vpadnicah in ob cestah z povečanim prometom pa nihče ne oglaša. Posebno predšolski otroci, ki vdihavajo zrak v povprečju 1 m nižje kot odrasli, vdihavajo največ škodljivih in strupenih plinov ter spojin, saj vozila na motorni pogon skoraj direktno vanje izpuščajo škodljive pline. V RS bi morali zakonsko urediti, da bi postavili merilne postaje na zgoraj omenjenih lokacijah na povprečni višini predšolskih otrok, saj bi le tako dobili pravilno izmerjene vrednosti škodljivih plinov, ki jih vdihavajo otroci.

Ti izpušni plini so tudi zelo smrdeči. V Sloveniji žal vlada ni sprejela uredbe o »SMRADU«, zato ne moremo kot NVO, ki deluje v javnem interesu tega primera izpustov iz MNZ prijaviti inšpekcijskim službam z namenom omejitve prometa na teh lokacijah ali večje uporabe vozil na električni pogon.

ZA ZDRAVO IN VARNO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Advertisements

Andrej Pečjak si je želel poleteti na Luno

Andrej Pečjak, oče slovenskega avtomobila na elektropogon, si je kot otrok želel postati resnični Drejček iz knjige Drejček in trije Marsovčki, ki jo je napisal njegov oče Vid Pečjak. A bolj kot oče je na njegovo poklicno pot, kot jo piše danes, vplivala njegova žena.

 

Andrej Pečjak se že skoraj desetletje po Sloveniji vozi le še na elektriko.

Andrej Pečjak se že skoraj desetletje po Sloveniji vozi le še na elektriko. Foto: Matej Leskovšek

Inovator in vizionar Andrej Pečjak velja za idejnega očeta “slovenskega” vozila na elektriko, njegovih uspehov ne poznamo le v Sloveniji, temveč odmevajo tudi drugje po svetu.

Svoj prvi avto na električni pogon je izdelal pred 11 leti, ko je Renaultovega espacea na bencinski pogon predelal na elektriko. Vse od takrat se njegovo življenje bolj ali manj vrti okoli električnih vozil za različna podjetja.

Andrej Pečjak se ne spomni, kdaj je nazadnje zagnal klasični motor.Andrej Pečjak se ne spomni, kdaj je nazadnje zagnal klasični motor. Foto: Matej LeskovšekMed največjimi dosežki se omenja predvsem predelava mazde 7 v električni avtomobil metron 7, s katerim je brez vmesnega polnjenja prevozil pot z Bleda v Dubrovnik. Rekordni dosežek pa je bil, ko na prireditvi WAVE v enem kosu brez polnjenja prevozil kar 826 kilometrov.

Med posebne dosežke Andreja Pečjaka zagotovo lahko uvrstimo tudi zmago na reliju novih energij v Monte Carlu, ki jo je pred štirimi leti dosegel s svojo doma predelano dacio, s čimer je celo šokiral ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Teslo.

Pred petimi leti sta z ženo ustanovila tudi Inštitut Metron, o katerem so že poročali največji svetovni mediji, Pečjak pa je s svojimi dosežki prepričal tudi ugledno ameriško združenje The World Technology Network, ki ga je povabilo v New York.


 Tanja Skaza: prvi denar služila kot študentka, danes je evropska podjetnica leta


V rubriki Uspešni Slovenci osebno bomo objavljali sproščene pogovore z uspešnimi Slovenkami in Slovenci, ki s svojimi dejanji in idejami izstopajo iz povprečja, s svojim delom pa ime Slovenije pogosto ponesejo prek meja naše države.

Kaj ste si želeli postati kot otrok?
Vse do srednje šole sem si želel postati astronavt ali pa znanstvenik v Nasi. Moja mladost je bila obdobje osvajanja Lune in velikega pričakovanja, da bo tehnologija rešila težave človeštva. Morda me je k temu spodbujala tudi knjiga Drejček in trije Marsovčki, ki jo je oče napisal zame.

Kakšna je bila vaša prva služba oziroma s čim ste zaslužili prvi denar?
Prvi denar sem zaslužil kot osnovnošolec s pisanjem člankov v revijah TIM in Življenje in tehnika. V tem obdobju (7.in 8. razred) sem tudi pomagal pri raznih delih, bil varuška za sosedovega otroka in se na sploh nisem branil nobenega dela. Moji poskusi v tistem obdobju (raketno modelarstvo) niso bili zastonj in nekje je bilo treba zaslužiti.

Andrej Pečjak

Kdaj ste se odločili za poklic, ki ga zdaj opravljate, in kaj je vplivalo na odločitev?
Nekje v zadnjem letniku gimnazije sem se odločil, da bom inženir, povezan s transportom, moj tedanji študij je namreč bil “motorji z notranjim zgorevanjem”. Pozneje sem spoznal, da je razvoj teh motorjev prišel do teoretičnega konca, punca (zdajšnja žena) pa me je prepričala, da poraba fosilnih goriv podira naravno ravnovesje, v tistem obdobju je bila precej bolj “zelena” od mene, ki sem ves čas še malo smrdel po bencinu.

Tako sem se vedno bolj začel oprijemati trajnostne energije, prvo fotovoltaično elektrarno smo postavili že konec osemdesetih let. Moj ključni preobrat iz strojnika v “štromarja” se je zgodil, ko sem bil nabornik v jugoslovanski vojski in sem bil skupaj s kolegom elektroinženirjem vzdrževalec akumulatorske postaje za vso vojašnico. Tam sem lahko po mili volji opravljal poskuse in si tešil radovednost na račun Jugoslovanske armade.

Kaj vas pri delu, ki ga opravljate, najbolj motivira in osrečuje?
Motivira me to, da vidim, da je bila pot prava in da se nekaj, za kar sem si prizadeval dolgo časa, počasi prebija kot “mainstream”. Motivira me tudi to, da mladi temu sledijo, žal pa se mi zdi, da je sistem narejen tako, da mladim ubija upanje in jim izsesava življenjsko silo. En sam človek se težko bori proti sistemu, ga je pa mogoče ogrizovati in spodjedati ter upati, da bo to privedlo do kakšnih sprememb.

Kaj bi svetovali tistim, ki še iščejo svojo pravo karierno pot?
Predvsem, da naj nikoli ne obupajo, tudi če se jim v trenutnem položaju zdi, kot da so ujeti v sobi brez izhoda. Vrata namreč vedno so, samo najti jih moramo. Moje vodilo je precej borbeno, držim se reka: Ni nujno, da ti bo uspelo, čeprav se trudiš in boriš, zagotovo pa ti ne bo uspelo, če se ne boriš.

Mislim, da je danes med mladimi preveč apatije, morda jaz to težko ocenjujem, ker sem živel v drugačnih časih. Takrat smo šli na Luno, danes gremo “za luno”.

Andreja Pečjaka najbolj sprosti športno plezanje, še bolj pa plezanje v hribih.Andreja Pečjaka najbolj sprosti športno plezanje, še bolj pa plezanje v hribih. Foto: Matej Leskovšek

Katero knjigo priporočate vsem tistim, ki želijo bolje razumeti trenutno dogajanje v družbi? 
Morda sem malo sarkastičen, ampak Gospodar prstanov je kar pravi naslov za opis zdajšnjega časa. Vse več Sarumanov opažam, pa tudi v družbi dobro napredujejo in si nabirajo moč na račun drugih, podobno kot v knjigi.

Kako se najlažje odklopite od vsakodnevnega ritma in spočijete svoje možgane?
S plezanjem, lahko je to športno plezanje, še bolj pa zaleže tisto v hribih, le da je za to zdaj malo časa. Tudi smeh in dobra volja v dobri družbi sta sproščujoča, pivo ob tem sploh ni nujna stvar (smeh, op. p.).

Astme je v Sloveniji vse več. Vzrok: onesnažen zrak

vir: STA

Astma v Sloveniji je v porastu, pri čemer strokovnjaki ocenjujejo, da je astmatičnih že 12 do 14 odstotkov otrok, pravi Breda Prunk Franetič iz mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču. Porast pripisujejo predvsem večjemu onesnaženju ozračja, sicer pa je ob ugodnem podnebju veliko mogoče storiti že z redno telesno dejavnostjo.

zrak onesnaženje

 

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču letno sprejme okoli 350 otrok, ki jih sem napotijo na zdravljenje, je ob robu današnjega dogodka, ki so ga ob svetovnem dnevu astme pripravili za astmatične otroke in njihove starše, pojasnila vodja zdravstvenega sektorja na Debelem rtiču Prunk Franetičeva.

Slovenska obala glede pojavnosti astme ne odstopa od državnega povprečja, pri zdravljenju pa je pomembna prav sprememba podnebja. Tako otroci iz notranjosti Slovenije pridejo v okolje z obmorsko klimo, obratno pa otroci z morja gredo v sredogorje.

Porast pojavnosti astme sicer pripisujejo predvsem večjemu onesnaženju ozračja. “Astma, posebno v otroški dobi, je alergijsko pogojena, alergije pa povzročajo prav večje onesnaženje, hitro pripravljena hrana, industrijsko pripravljena hrana, polna konzervansov, barvil, aditivov,” je dodala Prunk Franetičeva.

Čeprav gre za kronično neozdravljivo bolezen, točneje vnetje v steni dihalnih poti, ki ga moramo dnevno zdraviti s protivnetnimi zdravili, se lahko v ugodni klimi ter s skrbjo za redno telesno aktivnost in pravilno dihanje da veliko narediti, predvsem v smislu zmanjšanja potrebnega odmerka zdravila, je še opozorila sogovornica.

Pri astmi je med drugim pomembno zgodnje odkrivanje bolezni. Tako se že v prvem letu starosti lahko ugotovi sum na astmo in se jo tudi primerno zdravi. Gre sicer za težko prepoznavno bolezen, saj otrok ob prehladu začne težko dihati in se duši. Ko se to ponovi drugič ali tretjič, pa je že mogoče posumiti na astmo, svetuje Prunk Franetičeva. Slednja je tudi gensko pogojena, tako je v primeru, da sta oba starša astmatika, 70-odstotna verjetnost, da bo za njo bolehal tudi njun otrok.

Na Debelem rtiču sicer že 17. leto izvajajo šolo astme za otroke, ki pridejo na zdraviliško zdravljenje, in njihove starše. Otrokom, ki živijo na tem območju, pa jim ni bilo odobreno zdraviliško zdravljenje, pa ponudijo tudi ambulantni način šole astme. Ta poteka v obliki delavnic vsak drugi petek v mesecu.

V Londonu zaradi smoga alarm najvišje stopnje. Opozorila tudi pri nas

Prvič po uvedbi novega sistema alarmiranja zaradi onesnaženega zraka so v Londonu izdali alarm desete stopnje na desetstopenjski lestvici.

V Londonu zaradi smoga alarm najvišje stopnje. Opozorila tudi pri nas.

Foto: Aleš Beno

Vsi, tudi fizično najbolje pripravljeni Londončani naj se zaščitijo, je po poročanju BBC včeraj posvaril londonski župan Sadiq Khan. Koncentracija delcev PM10 je namreč je več kot dvakrat višja od dovoljene. Koncentracija je visoka zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi neobičajno visokega ogrevanja z lesom.

Khan je pripravil nov sistem obveščanja z opozorili na avtobusnih postajah, prometnih znakih in postajah podzemne železnice. V Londonu je na leto 9.400 prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka.

V Sloveniji so opozorilo danes izdali v agenciji ARSO. »Danes bo visoka onesnaženost zraka z delci PM10 po nižinah celinske Slovenije,« so zapisali na svoji spletni strani. Raven delcev se bo jutri prehodno nekoliko znižala, a bo še vedno visoka.

Arso zaradi onesnaženosti zraka priporoča: ne grejte se na drva, če se lahko drugače

 Medtem ko se soočamo s temperaturno inverzijo, imamo tudi povišane koncentracije trdih delcev PM. Takšne razmere bodo vztrajale do nedelje, ko bo veter pripomogel k izboljšanju. Agencija za okolje (Arso) najbolj občutljivim, odraslim in otrokom s kroničnimi težavami dihal in srčnimi boleznimi, ter starejšim priporoča omejitev gibanja na prostem.
Arso zaradi onesnaženosti zraka priporoča: ne grejte se na drva, če se lahko drugačeBrane Gregorčič in Janja Turšič z Arso sta opozorila, da lahko pričakujemo onesnažen zrak ponekod po Sloveniji do nedelje.
Kot je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič, nižine prekriva megla oziroma nizka oblačnost, temperature v jutranjem času so približno -4 stopinje Celzija, v gorskem svetu in v Primorju pa je jasno vreme. Danes so na višinah med 800 in 2.500 metri temperature pozitivne, najtopleje je na 1.200 metrih..

Ko pride do temperaturnega obrata, se koncentracije onesnaževal povišajo. To je značilno za stabilno vreme v zimskem času z močno temperaturno inverzijo, je pojasnil. Razmere se bodo v nedeljo omilile, ker bo nekoliko zapihal veter. Vetrovne razmere se bodo nekoliko okrepile v ponedeljek in torek, takrat bo prevetritev večjega dela Slovenije, koncentracije bodo upadle.Koncentracije delcev PM 10 so povišane. Preseganja dnevnih mejnih koncentracij 50 mikrogramov na kubični meter pričakujejo v celotni državi. Povišanej je po besedah Janje Turšič z Arso posledica meteoroloških pogojev in povečanih izpustov, ki so povezani z ogrevanjem.Pozimi so izpusti predvsem posledica izgorevanja lesne biomase v kurilnih napravah, zato na Arsu priporočajo, da prebivalci ne kurijo lesa, če imajo možnost drugačnega ogrevanja. Poleg tega svetujejo zmanjšanje ogrevanja prostorov, kjer se za energent uporabljajo trda goriva. Priporočajo pa tudi, da ljudje ne kurijo na prostem.Pomembno je tudi, kako se v individualnih kuriščih na drva kuri, uporabljati je treba namreč suha drva.Ker je pomemben vir delcev tudi promet, prebivalcem priporočajo, da uporabljajo javni prevoz, če imajo to možnost.Z vidika varovanja zdravja so najbolj občutljive skupine prebivalstva odrasli in otroci, ki imajo kronične težave z dihali in srčne bolezni, ter starejši. “Tem prebivalcem priporočamo, da omejijo fizično aktivnost na prostem, da zračijo prostore, ko so koncentracije delcev najmanjše, kar je običajno v dopoldanskem času,” je poudarila Turšičeva in dodala, da so koncentracije najvišje v večernem času.S podobnimi težavami se sooča večina evropskih mest v kontinetalnem delu celine, medtem ko so v skandinavskih državah zaradi vetra razmere boljše.Na Arsu sicer po pojasnilih Turšičeve v zadnjih letih opažajo zmanjševanje onesnaženja. Letne mejne vrednosti za delce PM 10 (40 mikrogramov na kubični meter) v zadnjih letih v Sloveniji na nobenem merilnem mestu niso bile presežene.Preseganje dnevnih mejnih koncentracij (50 mikrogramov na kubični meter, po zakonu je presežena 35-krat v koledarskem letu) pa se medtem po njenih besedah dogaja praktično na vseh merilnih mestih, je pa na Primorskem teh preseganj vedno manj kot 35. Število je sicer zelo odvisno od vremenskih pogojev v zimskem času, je še pojasnila Turšičeva.

ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMESTITEV SENZORJEV CO V PROSTORE S KURILNIMI NAPRAVAMI S 1.1.2017 OBVEZNA!

Minister za infrastrukturo in prostor je izdal Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13), v katerem določa da je v bivalnih prostorih lahko kurilna naprava odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih.

My beautiful picture

Slika je simbolična

 

V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s pravilnikom namestiti najpozneje do 1.januarja 2017. Ogljikov monoksid – CO je strupen plin, ki je neviden in brez vonja. Nastaja pri nepopolnem gorenju trdnih (les, premog, briketi, sekanci), tekočih (kurilno olje, bencin, nafta,alkohol) in plinastih goriv (propan butan, metan). V prostor se sprošča zaradi nepravilne namestitve, vgradnje, delovanja ali vzdrževanja peči na drva in premog, kaminov ter plinskih gorilnikov za ogrevanje prostorov in vode. Do nepopolnega gorenja prihaja, kadar ima gorivo za gorenje premalo zraka.

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je od leta 1997 do leta 2010 v Sloveniji zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrlo 193 oseb. Vsako leto je smrtnih žrtev sicer manj, vendar pa je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da se povečuje število bolnišničnih obravnav zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Od leta 2000 do leta 2009 je bilo tako v bolnišnicah oskrbljenih kar 375 oseb.

Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim monoksidom svetujemo redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav (predvsem plinskih peči) in dimnikov, redno prezračevanje bivalnih prostorov ter namestitev detektorjev ogljikovega monoksida.

V AAG  priporočamo, da za zaščito montirate vsaj po eno napravo (senzor) v vsako etažo vašega doma, v kolikor uporabljate kurilne naprave v bivalnih prostorih. Za doseganje maksimalne zaščite priporočamo, da poleg ene naprave v vsaki etaži, dodatno namestite še eno napravo v vsako spalnico in hodnik. Priporočamo tudi, da namestite po eno napravo na vsak konec prostora, če je le ta daljši od 9 m. Če imate napravo nameščeno na hodniku preverite, če je alarm slišen v spalnih prostorih. Namestite alarm v vsak spalni prostor, če se ta uporablja za spanje pri zaprtih vratih. Zaprta vrata lahko preprečijo, da bi zvok alarma, ki je nameščen zunaj, prebudil spečega.

Montirajte napravo, če je le mogoče na sredino stropa. V kolikor to ni mogoče, upoštevajte, da je ne montirate manj kot 10cm od roba stropa. V kolikor morate napravo montirati na steno, upoštevajte, da je ne montirate manj kot 10 cm in ne več kot 30 cm pod stropom.

PRED NAKUPOM NAPRAVE PREVERITE NA SPLETNI STRANI ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE, ČE NAPRAVA, KI JO ŽELITE KUPITI NE USTREZA  SVOJEMU NAMENU

Povezava: https://www.zps.si/index.php/component/search/?searchword=monoksid&ordering=newest&searchphrase=all

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Bi novo peč? Na voljo je milijon evrov, izkoriščenih pa zgolj 81.000

STA 12.10.2016

Spet je tu kurilna sezona in spet bo zrak, ki ga dihamo, bolj onesnažen. “Ob dneh, ko je več kurjenja, je tudi več sprejemov v bolnišnice in več smrti,” opozarja Peter Otorepec z NIJZ. Največjo težavo predstavljajo individualna kurišča. Pomembno je tako kaj kot kje kurimo. Eko sklad vam lahko financira novo kurilno napravo.

dim

Preverite, kako pravilno kurimo z lesom.

Pri kurjenju naravnega lesa nastaja cela vrsta škodljivih snovi. Med njimi so prašni delci, ogljikov monoksid, nemetanske hlapne organske spojine, težke kovine. S pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa lahko zmanjšamo izpuste prašnih delcev in drugih škodljivih snovi.

Individualna kurišča povzročajo preseganje teh delcev v času kurilne sezone, zato se na ministrstvu usmerjajo v tem času predvsem v ta kurišča. “Pomembno je, kaj kurimo v pečeh. Nikakor ne smemo kuriti premazanega lesa, odpadkov, oblačil. S tem ne bo izkoristek nič boljši, kakovost zraka pa se tako močno poslabša,” je dejala generalna direktorica direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu Tanja Bolte.

Številna gospodinjstva so v času krize ponovno prešla na ogrevanje z lesom. Po informacijah fakultete za strojništvo je več kot dve tretjini gospodinjstev v zadnjem letu prešlo iz drugih načinov ogrevanja na les. Boletova je zato poudarila, da mora biti les dovolj časa in pravilno sušen ter pravilno naložen v peči, da je potem izkoristek čimboljši.

Na razpolago milijon evrov, izkoriščenih pa le 81.000

Spomnila je, da država preko nepovratnih sredstev spodbuja nakupe novih kurilnih naprav. Eko sklad ima na voljo milijon evrov sredstev za socialno šibke prebivalce, ki jim financirajo celotni obseg investicije v novo kurilno napravo z boljšim izkoristkom. Največji delež teh sredstev je bil odobren občanom v zasavski regiji, in sicer 57.000 evrov. V celoti je od milijona evrov, ki je na razpolago, izkoriščenih le 81.000 evrov.

‘Ko je več kurjenja, je tudi več smrti’

Predstojnik Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Peter Otorepec pa je opozoril predvsem na posledice, ki jih zdravju povzročajo delci PM10. “Delci povzročajo predvsem bolezni dihal. Ob dneh, ko je več kurjenja, je tudi več sprejemov v bolnišnice in več smrti. Delci povzročajo kronično vnetno reakcijo, ki vodi v različne bolezni – bolezni srca in ožilja, možgansko kap, visok pritisk, sladkorno bolezen tipa 2 in 1, bolezni živčevja, pa tudi raka pljuč in mehurja,” je dejal.

Skladno s pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav je treba najpozneje do 1. januarja 2017 v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti senzorje ogljikovega monoksida (CO). Otorepec je opozoril, da je ta plin znan kot tihi ubijalec, saj ga ne vonjamo, ne čutimo in je zelo strupen. “Senzor je pametno, da ga imamo vsi, za vsak primer, če se karkoli vname,” je še dodal.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/